กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้กับประชาชน

“กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 โดยร่วมกับบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และบริษัท เจียไต๋ จำกัด ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่ได้รับการผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 2 จำนวน 2,165 ราย”

เมื่อวันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลาประมาณ 10.00 น. นางเขมวรรณ ดวงจันทร์ ได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวตามโครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19 จำนวน 9 กล่อง จากนายกิจจารักษ์ วงษ์กุดเลาะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารออนไลน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร รอบที่ 2 ทั้งหมดจำนวน 2,165 ราย ซึ่งเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวดังกล่าว ประกอบด้วย พริกขี้หนู กวางตุ้ง แตงกวา กะเพรา คะน้า และผักบุ้ง

สนับสนุนโดย ufa

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.