กีฬา ประวัติความเป็นมาของกีฬา

ประวัติความเป็นมาของการ กีฬา

กีฬา สากลได้เข้าสู่ประเทศไทยและเป็นที่สนใจของประชาชนอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา ซึ่งในการดำเนินการกีฬาในสมัยนั้น ได้รับพระราชกิจจานุเบกษาว่าด้วยการส่งเสริมกีฬาเพื่อเป็นแนวทางการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬารวมทั้งการรับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาช่วยเหลือ โดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการจัดตั้ง “องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย” ขึ้น เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของกีฬา ที่ช่วยในการสร้างเสริมพลังกายและกำลังใจให้รู้จักตัดสินใจในทางที่ถูกที่ควร เป็นการเผยแพร่ให้ทั่วโลกรู้จักกับประเทศไทย และเป็นการสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศ  ต่อมาในปี พ.ศ.2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้มีพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หรือ Sports Authority of Thailand (SAT)” ขึ้นในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี แทน “องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย” เพื่อให้การกีฬาแห่งประเทศไทยมีอำนาจในการส่งเสริมและควบคุมการดำเนินกิจการกีฬาได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และเมื่อในปี พ.ศ.2545 ได้มีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น จึงได้มีการโอนย้ายการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ไปยังสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแทนสำนักนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย มีดังนี้
1.  ส่งเสริมกีฬาให้มีคุณภาพ
2. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬาทั้งหมด
3. ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำโครงการ แผนงานและสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬา รวมทั้งประเมินผล
4. ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และร่วมมือในการจัดการและดำเนินการกีฬา
5. สำรวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานที่สำหรับการกีฬา
6. ติดต่อ ร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร
7. สอดส่องและควบคุมการดำเนินกิจการทางการกีฬา
8. ประกอบกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวแก่ หรือประโยชน์ของการกีฬา


ผู้สนับสนุนหลัก UFA24 บาคาร่า

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.